top of page

งื่อนไขการรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน

 1. การรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันที่ 1 โดยไม่อ้างอิงกับเวลา เช่นลูกค้ารายที่ 1 ได้รับสินค้าวันที่ 1 เวลา 11:00 น. ลูกค้ารายที่ 2 ได้รับสินค้าวันที่ 1 เวลา 18:00 น. ระยะเวลารับประกันเปลี่ยนสินค้าของลูกทั้ง 2 รายจะเริ่มวันที่ 1 และสินค้าสุดวันที่ 7 พร้อมกัน

 2. ตัวเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะได้รับการรับประกันเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน 7 วัน เฉพาะในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการผลิตเท่านั้น (Functional Failure ไม่นับรวม Cosmetic Issues ทุกกรณี) เป็นระยะเวลา 1 ปี

 3. การเปลี่ยนสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเฉพาะตัวเครื่องที่ได้รับความเสียหายเท่านั้น หากอุปกรณ์เสริมเสียหาย ขอสงวนสิทธิ์เป็นการส่งซ่อม

 4. ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เป็นหลักฐานในการขอเปลี่ยนสินค้า

 5. ต้องนำส่งสินค้าทั้งกล่องพร้อมอุปกรณ์ครบทุกชิ้นโดยอยู่ในสภาพเดิมเพื่อการเปลี่ยนสินค้า หากมีการขีดเขียนบนกล่องสินค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนคืน

 6. สินค้าที่ชำรุดต้องมีอาการที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน และมีสภาพตามที่กำหนด

 7. การเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน 7 วัน ลูกค้าสามารถนำสินค้าไปติดต่อที่บุญชัยช็อป สาขาเทเลเวิซตามที่แจ้งในเว็บไซต์ หรือโทรสอบถาม Call Center หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด

 8. สำหรับสินค้าที่มีอาการเสียที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจน และหรือไม่แสดงอาการขณะที่ตรวจเช็คเบื้องต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสินค้า ว่ามีอาการเสียจริง ก่อนทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ลูกค้า

 9. ระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าจนเปลี่ยน หรือซ่อมสินค้าจะใช้ระเวลาประมาณ 14 วันทำการ

 

การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้

 1. สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากเว็บไซต์ boonchaibusiness

 2. สินค้าที่ได้รับความเสียหายจากความชื้น น้ำ ของเหลว รวมถึงสารเคมีทุกชนิด คราบสนิม ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ยกเว้นสินค้าที่มีการระบุอย่างชัดเจนว่ามีคุณสมบัติในการป้องกันได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนด

 3. สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการตก หล่น กระแทก แตก หัก

 4. สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากรอยขีดข่วน การบิดงอ หรือมีลักษณะรูปทรงที่ผิดไปจากรูปทรงปกติของสินค้านั้นๆ

 5. สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลง Hardware เช่นการแก้ไขซ่อมแซมตัวสินค้า รวมถึงอุปกรณ์เสริมทุกชิ้น

 6. สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลง Software เช่นการ Jailbreak สินค้า iOS หรือการ Root สินค้า Android

 7. สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานสินค้า ร่วมกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่สินค้าหรืออุปกรณ์ที่ให้มาภายในกล่อง เช่น USB Power Adaptor, USB Cable, Smalltalk เป็นต้น

 8. สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานซิมการ์ดผิดประเภท หรือการดัดแปลงซิมการ์ด เพื่อใช้งานกับตัวเครื่อง

 9. สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานสินค้าผิดวิธี หรือผิดไปจากการใช้งานปกติ

 10. สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ อุบัติเหตุ โจรกรรม รวมถึงภัยธรรมชาติต่าง

 11. สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากสัตว์หรือแมลง

 12. สินค้าที่ได้รับความเสียหายอื่นๆ อันเกิดจากสาเหตุภายนอกตัวอุปกรณ์ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม

 13. สินค้าที่ได้รับความเสียหายของข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในตัวเครื่อง รวมถึง Application และข้อมูลต่างๆ ภายในตัวเครื่องทั้งหมดรวมถึงการเข้ากันไม่ได้ของระบบปฏิบัติการกับแอพพลิเคชั่น เช่นบางแอพพลิเคชั่นเมื่อติดตั้งแล้วทำให้แบตเตอรี่หมดเร็ว ตัวสินค้าอุณหภูมิสูงขึ้น เพราะมีการเปิดใช้ GPS และหรือการเชื่อมต่ออื่นๆ เป็นต้น

 14. สินค้าที่ได้รับความเสียหายจากการนำไปใช้งานผิดวิธี ผิดวัตถุประสงค์ ตามที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนด เช่นการนำสินค้าที่มีคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่นไปใช้ในน้ำ ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่ผู้ผลิตกำหนด

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในกรณีดังต่อไปนี้

 1. หมายเลขสินค้า (IMEI) และ หรือ (Serial No.) ที่ไม่มีอยู่บนตัวเครื่อง ลบเลือน ทำซ้ำ ไม่สามารถอ่านได้จากตัวสินค้า หรือไม่ตรงกับข้อมูลการผลิต หรือไม่มีหลักฐานการซื้อสินค้า

 2. สินค้าที่มีสภาพการทำงานปกติ ไม่แสดงอาการติดขัด หรือขัดข้องในการทำงานแต่อย่างใด

 3. สินค้าที่อยู่นอกเงื่อนไขการรับประกัน หากต้องการเข้ารับบริการจะมีค่าใช้จ่าย และหากปฏิเสธการชำระค่าบริการ

 4. สินค้าที่มีสภาพสินค้าเสียหายอย่างมาก จนไม่สามารถซ่อมแชมได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้

 1. การชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความเสียหายของสินค้า ที่อยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันสินค้าข้างต้น

 2. ค่าใช้จ่ายระหว่างเวลาส่งซ่อม หรือรออะไหล่ เช่น ค่าบริการรายเดือน ค่าผ่อนชำระสินค้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างส่งเครื่องเข้ารับบริการ

 3. ค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการต่างๆ ของเครือข่าย (Network Services) ใดๆ ที่เกิดขึ้น

อาการเสียของสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ในระยะเวลารับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน (DOA)

หมายถึงสินค้าที่พบข้อบกพร่อง และไม่สามารถทำงาน ใช้งานได้ตามที่คุณสมบัติเครื่องกำหนดไว้โดยผู้ผลิต แต่ไม่ได้หมายรวมถึงความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากผู้ใช้เป็นผู้กระทำ หรือการนำสินค้าไปใช้งานผิดวิธีในทุกกรณี

 1. หน้าจอแสดงผล (Display)

  1. หน้าจอที่ชั้นกระจกแตกร้าวจากการประกอบของโรงงาน ไม่รวมที่เกิดจากการกระทำของลูกค้า

  2. หน้าจอเป็นเส้นทั้งแนวตั้ง และหรือแนวนอน

  3. หน้าจอเปิดไม่ติด หรือเป็นสีดำ

  4. หน้าจอเปิดสว่างตลอดเวลา เป็นสีขาว หรือสีอื่น ปิดแสงไม่ได้

 2. ระบบสัมผัส (Touchscreen)

  1. หน้าจอ Touchscreen ไม่ทำงาน สัมผัสแล้วไม่ตอบสนองใดๆ

 3. ปุ่มกดต่างๆ

  1. ปุ่มกดต่างๆ (Button)

  2. ปุ่ม Power เปิด/ปิด ไม่ได้

  3. ปุ่มฟังก์ชั่นต่าง ไม่ทำงานตามฟังก์ชั่นที่กำหนด

 4. ระบบการโทร (Phone)

  1. โทรออกไม่ได้ โทรแล้ววางสายเองทุกครั้ง

  2. รับสายเรียกเข้าไม่ได้ รับสายแล้ว วางสายเองทุกครั้ง

  3. ไม่แสดงระดับสัญญาณที่หน้าจอ แสดงระดับสัญญาณขึ้นๆ ลงๆ (เปลี่ยนแปลงมากผิดปกติ)

  4. รับสายซ้อนไม่ได้

  5. พักสายไม่ได้

  6. ทำประชุมสายสนทนาไม่ได้

 5. กล้อง (Camera)

  1. เปิดกล้องไม้ได้

  2. เปิดกล้องแล้วเครื่องปิดเอง (เครื่องดับ)

  3. รูปถ่ายเป็นสีม่วงๆ

  4. สลับกล้องหน้า หลังไม่ได้ (สำหรับรุ่นที่มีกล้องหน้า และกล้องหลัง)

  5. ไฟแฟลซไม่ทำงาน (เปิดไฟแฟลซแล้วแต่ไม่มีแสงแฟลซ)

 6. ระบบเสียง (Audio)

  1. ไมโครโฟนไม่ทำงาน ขณะสนทนาคู่สนทนาไม่ได้ยินเสียง หรือได้ยินเสียงไม่ชัด เสียบี้ เสียงขาดๆ หายๆ แต่ สามารถใช้ชุดสนทนาด้วยหูฟังได้ปกติ

  2. บันทึกเสียงด้วยไมโครโฟนไม่ได้ ไม่ได้ยินเสียง หรือได้ยินเสียงไม่ชัด เสียบี้ เสียงขาดๆ หายๆ

  3. เสียงลำโพง (Receiver) ไม่ดังขณะใช้ฟังก์ชั่นโทรศัพท์

  4. เสียงเรียกเข้าไม่ดัง เมื่ออยู่ในโหมดเปิดเสียง

  5. เสียงไม่ดังออกลำโพง เมื่อเปิดเพลงหรือวีดิโอ

  6. เสียงแจ้งเตือนต่างๆ ไม่ดัง (เมื่อเปิดใช้เสียงปกติ)

 7. ระบบพลังงาน (Power and Battery)

  1. เปิดเครื่องไม่ได้ (เปิดไม่ติด)

  2. ไม่แสดงไฟหรือสัญลักษณ์การชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อต่อเครื่องเข้ากับชุดชาร์จแบตเตอรี่

  3. เครื่อง Restart เองตลอดเวลา

 8. ระบบเชื่อมต่อ (Mobile Network and Wi-Fi)

  1. ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ได้ หรือเชื่อมต่อได้แล้ว ก็หลุดบ่อยผิดปกติ

  2. ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

 9. ซิมการ์ด (SIM Card)

  1. ไม่สามารถใส่ซิมการ์ดได้

  2. ใส่ซิมการ์ดแล้วแต่ไม่แสดงสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (อยู่ในโหมดเปิดใช้โทรศัพท์ปกติ และอยู่ใน บริเวณที่มีสัญญาณ)

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ในกล่อง

 1. บริการและเงื่อนไขการรับประกันสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยการรับประกันสินค้าจะรับประกันนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า (อ้างอิงจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี) ตามรายละเอียดดังนี้

  1. ตัวเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการผลิตเท่านั้น (Functional Failure ไม่นับรวม Cosmetic Issues ทุกกรณี) เป็นระยะเวลา 1 ปี

  2. แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่อยู่ในกล่องจะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการผลิตเท่านั้น (Functional Failure ไม่นับรวม Cosmetic Issues ทุกกรณี) เป็นระยะเวลา 6 เดือนกรณีตัวเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และแบตเตอรี่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ให้รับประกันเท่ากับตัวเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่

  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์กับ ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ และรุ่นเดิม แต่ในกรณีที่ไม่มีสินค้ายี่ห้อ และรุ่นเดิม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนที่อย่างน้อยสามารถทำงานได้เทียบเท่ากับ ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ และรุ่นเดิม

 2. สิ่งที่ไม่รับประกัน

  1. คู่มือ

  2. ใบรับประกัน

  3. ฟองน้ำหูฟัง

  4. ถาดรองตัวเครื่องโทรศัพท์

  5. กล่องสินค้า

bottom of page